Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene verkoopvoorwaarden ( de “Verkoopvoorwaarden”) zijn van toepassing op alle bestellingen die via de Mix Fix Webshop (de “Webshop”) van Mix Fix B.V. worden gedaan.
1.2 De Verkoopvoorwaarden kunnen te allen tijde door Mix Fix worden gewijzigd. De gewijzigde Verkoopvoorwaarden zijn van kracht vanaf het moment van plaatsing op de website. Artikel 2. Bestellen en betalen
2.1 De Webshop is uitsluitend bedoeld voor klanten die online een bestelling willen plaatsen voor levering in Nederland. Mix Fix neemt geen bestellingen aan voor leveringen in het buitenland.
2.2 Bestellingen kunnen uitsluitend worden geplaatst door personen met een leeftijd van 18 jaar of ouder.
2.3 De in de Webshop vermelde prijzen van de aangeboden producten zijn in euro's vermeld. De prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
Verzendkosten zullen worden berekend bij bestellingen met een totaalbedrag van minder dan €150,- De verzendkosten die in rekening worden gebracht bedragen €8,50. Dit bedrag geldt ongeacht het aantal producten dat u bestelt. Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Mix Fix gerechtigd om (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden en/of om (een) nieuwe bestelling(en) te weigeren.
2.4 Alle eventuele aan Mix Fix verschuldigde bedragen en de daarmee verband houdende kosten zijn direct opeisbaar. Mix Fix kan in het kader van incassomaatregelen haar vordering op u overdragen aan een derde. Alle in redelijkheid ter incasso gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten bent u verplicht te betalen.
2.5 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Verkoopvoorwaarden op al uw bestellingen aanvaardt.
Artikel 3. Aanbiedingen en overeenkomsten
3.1 Alle aanbiedingen in de Webshop zijn vrijblijvend en binden Mix Fix niet. Mix Fix behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
3.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Mix Fix en indien Mix Fix de bestelling niet binnen veertien (14) dagen heeft geweigerd.
3.3 Mix Fix is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden. Artikel 4. Levering
4.1 De door Mix Fix opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. Hier is in ieder geval sprake van indien de producten niet binnen 30 dagen na plaatsen bestelling door Mix Fix worden geleverd. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
4.2 Indien u betaalt via iDEAL, automatische incasso of onder rembours wordt uw bestelling direct verwerkt. Bestellingen die op werkdagen voor 13.00 uur online worden geplaatst, ontvangt u binnen 48 uur, mits het product voorradig is.
4.3 Postbusadressen zijn uitgesloten van levering. Levering vindt uitsluitend in Nederland plaats.
4.4 De bestelde producten worden verzonden naar het door u opgegeven adres in Nederland. Mix Fix aanvaardt geen aansprakelijkheid indien het opgegeven adres onjuist is. Als Mix Fix het door u opgegeven adres niet kan vaststellen, wordt de bestelling niet geaccepteerd.
Artikel 5. Eigendomsbehoud/betalingen.
5.1 Zolang Mix Fix geen volledige betaling inzake een overeenkomst heeft ontvangen, danwel betalingen van een deelfactuur heeft ontvangen, blijven geleverde goederen het eigendom van Mix Fix. Er is sprake van uitgebreid eigendomsvoorbehoud.
5.2 Mix Fix heeft totdat de gehele betaling heeft plaatsgevonden, het recht om de goederen terug te vorderen en onder zicht te houden totdat gehele betaling heeft plaatsgevonden. Koper verleent Mix Fix toestemming en medewerking om de goederen terug te verkrijgen en zal Mix Fix ( en haar gemachtigden) toegang verlenen om deze bepaling uit te oefenen.
5.3 Lid 2 van dit artikel is tevens van toepassing indien de koper enige verplichting in de overeenkomst niet nakomt, indien hij liquideert, in surséance van betaling verkeert of heeft aangevraagd, in staat van faillissement wordt verklaard, wettelijke schuldsanering conform Wet Sanering Natuurlijke Personen aanvraagt en/of heeft verkregen, of beslag op de goederen wordt gelegd.
5.4 Koper is verplicht om een eventuele beslaglegger, curator, bewindvoerder etc. op de hoogte te stellen welke goederen onder het eigendomsvoorbehoud van Mix Fix vallen en een mededeling hierover te doen aan Mix Fix. Nalatigheid hierin vermindert de eigendomsrechten van Mix Fix geenszins.
5.5 alle daden van beschikking met betrekking tot verkochte en geleverde goederen, zijn de koper verboden, voor zolang hij niet aan de volledige betalingsverplichting heeft voldaan.
Artikel 6. Reclame en retouren
6.1 U hebt de verplichting om bij aflevering het aantal en de staat van de producten te controleren. Indien de levering niet overeenkomt met uw bestelling, dient u Mix Fix hierover schriftelijk of per e-mail te informeren binnen een termijn van veertien (14) dagen, te rekenen vanaf de dag van ontvangst.
6.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Mix Fix de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten, repareren (indien van toepassing) dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
6.3 Bij de aankoop van producten heeft u de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen binnen veertien (14) dagen te ontbinden door de gekochte producten terug te sturen aan Mix Fix. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product. Tijdens deze termijn heeft u de plicht om zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. U kunt het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden. Indien u van uw herroepingsrecht gebruik maakt, zal u het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Mix Fix retourneren. Retourzendingen moeten worden gestuurd naar: Mix Fix, Celsiusweg 9-11, 8912 AM Leeuwarden. Het totale factuurbedrag wordt dan binnen veertien (14) dagen na ontvangst retourzending door Mix Fix op uw rekening gecrediteerd. De kosten van de retourzending komen voor uw rekening.
Artikel 7. Aansprakelijkheid en Communicatie
7.1 Behoudens opzet of grove schuld van Mix Fix of haar leidinggevende ondergeschikten is de vergoeding van schade veroorzaakt door gebreken in door Mix Fix geleverde producten nooit hoger dan de factuurwaarde van de desbetreffende producten. Mix Fix is niet aansprakelijk voor gevolgschade in welke vorm dan ook.
7.2 Mix Fix is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van door u of door u ingeschakelde derden uitgevoerde reparaties, aanpassingen en onjuist aangebrachte voorzieningen aan de producten.
7.3 Iedere vordering jegens Mix Fix vervalt door het enkele verloop van één (1) jaar na het ontstaan van de vordering.
7.4 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Mix Fix, dan wel tussen Mix Fix en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Mix Fix, is Mix Fix niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Mix Fix of haar leidinggevende ondergeschikten.
Artikel 8. Overmacht
8.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Mix Fix in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden door u dit schriftelijk mee te delen zonder dat Mix Fix gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
8.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan Mix Fix kan worden toegerekend omdat zij niet te wijten is aan haar schuld noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
Artikel 9. Toepasselijk recht en geschillen
9.1 Nederlands recht is van toepassing op deze Voorwaarden, uw bestelling en daaruit voortvloeiende of daarmee samenhangende overeenkomsten.
9.2 In geval van geschillen is uitsluitend de competente rechter in Leeuwarden bevoegd tenzij dwingendrechtelijke bepalingen anders bepalen.
Bedrijfsinformatie:
Mix-Fix B.V. Vestiging- en bezoekadres: Celsiusweg 9-11 8912 AM Leeuwarden Telefoonnummer: 058-2337910 KVK nummer: 01052915 Laatste versie: 23 januari 2020

10.1

Betaalmethodes van Klarna

In samenwerking met Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden, bieden we u de volgende betaalmethode(s) aan. Betaling dient aan Klarna te worden gedaan.

  • Achteraf Betalen

U vindt meer informatie in de gebruikersvoorwaarden van Klarna . Algemene informatie over Klarna vindt u hier . Uw persoonsgegevens worden door Klarna in overeenstemming met de geldende wet bescherming persoonsgegevens en zoals beschreven in Klarna’s privacy statement verwerkt.